🔥 UWAGA! Z kodem "FreeShipping500" darmowa dostawa* na zamówienia powyżej 500zł! 🔥

Zmień język
Waluty
Bestsellery
Zestaw skrętu BMW E46 - FULL KIT
Zestaw skrętu BMW E46 - FULL KIT

2 799,00 zł

2 275,61 zł

zestaw zobacz więcej
Zestaw skrętu BMW E36 - FULL KIT
Zestaw skrętu BMW E36 - FULL KIT

2 799,00 zł

2 275,61 zł

zestaw zobacz więcej
Zestaw skrętu BMW E8X/E9X - FULL KIT
Zestaw skrętu BMW E8X/E9X - FULL KIT

3 699,00 zł

3 007,32 zł

zestaw zobacz więcej
Adaptery skrętu BMW E46 - SERYJNY WAHACZ
Adaptery skrętu BMW E46 - SERYJNY WAHACZ

429,00 zł

348,78 zł

zestaw
Adaptery skrętu BMW E36 - SERYJNY WAHACZ
Adaptery skrętu BMW E36 - SERYJNY WAHACZ

419,00 zł

340,65 zł

zestaw
Adaptery skrętu BMW E46 - PLUG & PLAY
Adaptery skrętu BMW E46 - PLUG & PLAY

799,00 zł

649,59 zł

zestaw
Adaptery skrętu BMW E36 - PLUG & PLAY
Adaptery skrętu BMW E36 - PLUG & PLAY

769,00 zł

625,20 zł

zestaw
Zestaw skrętu BMW E30 (5x120) - FULL KIT
Zestaw skrętu BMW E30 (5x120) - FULL KIT

2 799,00 zł

2 275,61 zł

zestaw zobacz więcej
Zestaw skrętu BMW E30 (4x100) - FULL KIT
Zestaw skrętu BMW E30 (4x100) - FULL KIT

2 799,00 zł

2 275,61 zł

zestaw zobacz więcej
Zestaw skrętu BMW E36 M3 - FULL KIT
Zestaw skrętu BMW E36 M3 - FULL KIT

2 899,00 zł

2 356,91 zł

zestaw zobacz więcej
Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO CNC71.com

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest CNC71 SP. Z O.O. ul. Mikołaja Reja 110 / H-30, 55-010 Smardzów, NIP: 8961610531, REGON: 521143880, KRS: 0000950425;
 2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
 3. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://cnc71.com

§2 Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – Stanisław Stadniczenko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CNC71 SP. Z O.O. ul. Mikołaja Reja 110 / H-30, 55-010 Smardzów, NIP: 8961610531, REGON: 521143880, KRS: 0000950425.
 5. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://cnc71.com/, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

§3 Warunku uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
 2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym (w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni checkbox widoczny na stronie z formularzem rejestracji konta Klienta).
 3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@cnc71.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Reja 110/H-30,55-010 Smardzów.

§4 Warunki programu lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym i nie obejmuje tym samym umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Punkty przyznawane są w terminie do 14 dni od dnia, w którym Produkt został dostarczony Klientowi.
 3. Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem: każde 100 złoty wartości umowy sprzedaży = 10 Punktów
 4. Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta umów sprzedaży z Organizatorem nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 6. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
 7. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@cnc71.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Reja 110/H-30,55-010 Smardzów.

§5 Zakup produktu za obniżoną cenę z wykorzystaniem rabatu

 1. W terminie sześciu miesięcy od przyznania mu Punktów, Klient jest uprawniony do zakupienia Produktu w Sklepie Internetowym w cenie obniżonej zgodnie z poniższym przelicznikiem:
  • 200 Punktów – rabat 1% od ceny Produktu.
  • 500 Punktów – rabat 2,5% od ceny Produktu.
  • 1000 Punktów – rabat 5% od ceny Produktu.
 2. Po dokonaniu zakupu Produktu w Sklepie Internetowym w obniżonej cenie zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu, Punkty pozostają przypisane do danego Klienta na jego koncie. Klient może dokonywać kolejnych zakupów z wykorzystaniem tych samych Punktów w terminie określonym w pkt. 5.1 Regulaminu.
 3. Rabat określony w pkt 5.1 nie dotyczy Produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym jako przecenione.
 4. Rabat określony w pkt 5.1 nie sumuje się z rabatem przysługującym Klientowi z innego tytułu niż niniejszy Program Lojalnościowy.
 5. Organizator może przyznać Klientowi, na odrębnie określonych zasadach, dodatkowy rabat określony procentowo, decydując jednocześnie, że sumuje się on z rabatem określonym w pkt 5.1.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
 2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: shop@cnc71.com albo pisemnie na adres Administratora: ul. Mikołaja Reja 110/H-30,55-010 Smardzów.

§7 Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

 1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@cnc71.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Reja 110/H-30,55-010 Smardzów. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@cnc71.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Reja 110/H-30,55-010 Smardzów.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl